do kasy suma: 0,00 zł
+48 602 558 333 lub +48 696 430 343
wyszukiwarka zaawansowana
polityka pywatności

1. Informacje ogólne:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie internetowym działającym pod adresem www.bratex.orgprzygotowane zostało przez firmę P.H.U. Bratex Beata Król, z siedzibą
w Pawlikowicach 18, Krośniewice (99-340), wpisaną do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem: 610996384.

 

Oświadczenie niniejsze stanowi świadectwo znajomości i przestrzegania przez firmę P.H.U. Bratex Beata Król zasad ochrony danych osobowych w handlu internetowym.

 

Definicje:

 

Użytkownik – osoba zarejestrowana w systemie sklepu internetowego działającego pod adresem www.bratex.org

 

Klient jednorazowy – osoba która dokonała zakupu w systemie sklepu internetowego www.bratex.org z pominięciem systemu rejestracji sklepu.

 

Administrator Sklepu (Administrator Danych Osobowych) -  P.H.U. Bratex Beata Król, z siedzibą w Pawlikowicach 18, Krośniewice (99-340).

 

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.bratex.orgprowadzony i administrowany przez P.H.U.
Bratex Beata Król.

 

UODO  –  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.).

 

UOŚDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

 

 

2. Zasady zbierania i przetwarzania przez P.H.U. Bratex Beata Król danych osobowych, obowiązujące w Sklepie www.bratex.org

 

2.1   Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Użytkowników, a także Klientów jednorazowych są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.).

 

2.2   Zbiory danych osobowych Użytkowników i Klientów jednorazowych (Klienci sklepu bratex.org), oraz odbiorców newslettera (Newsletter bratex.org) przetwarzane przez Administratora Sklepu zostały zgłoszone w GIODO.

 

2.3   Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Sklepie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji  umowy oraz świadczenia usług tzn. do realizacji transakcji zawieranych z klientami.

 

2.4   Dane osobowe gromadzone przez Administratora Sklepu służą realizacji zobowiązań wobec Użytkowników oraz Klientów jednorazowych Sklepu – a zatem gromadzone są wyłącznie
w celu realizacji umowy oraz w celach marketingu własnego (newsletter oraz informacje  odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów takie jak: informacje o zmianach, nowościach, promocjach, a także życzenia, zaproszenia, powiadomienia) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług przez Administratora Sklepu zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO.

 

2.5  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji
w Sklepie, lub w przypadku Klientów jednorazowych – w trakcie wypełniania formularza zamówienia i dostawy.

 

2.6  W trakcie rejestracji zbierane są następujące dane osobowe Użytkownika: Imię, Nazwisko, telefon, adres e-mail, dane adresowe (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj). Jeśli  Użytkownikiem jest osoba reprezentująca firmę, dodatkowo zbierane są dane niezbędne do wystawienia faktury VAT:  nazwa firmy oraz numer NIP.

 

2.7  Dane osobowe Klientów jednorazowych są  przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia transakcji, chyba że Klient wybierze opcję newsletter. W takim przypadku w bazie  Sklepu przechowywany będzie adres mailowy Klienta jednorazowego.

 

2.8  Adresy IP Użytkowników i Klientów jednorazowych  zapisywane są jedynie w logach serwera
i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz dla potrzeb zarządzania Sklepem. Informacje te
w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników ani Klientów jednorazowych.

 

2.9  Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje
o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników oraz Klientów jednorazowych.

 

2.10   Dane Użytkowników oraz Klientów jednorazowych Sklepu nie są udostępniane osobom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie to jest niezbędne do realizacji zamówień (firma kurierska DHL, GLS, Pocztex, Poczta Polska).

 

 

3.  Polityka cookies

 

3.1 Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).

3.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu.  Mechanizm cookies odpowiada za: 

- dostosowanie zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

 

-utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3.4 W Sklepie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie).

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 

 

3.6 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

3.7 Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.

 

3.8  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

3.9  Administrator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu.

 

3.9.1 Pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu mogą być również zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Sklepu reklamodawców z partnerów.

 

3.9.2 Mechanizm plików cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych  osobowych.

 

4. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

 

4.1 Sklep nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Użytkowników.

 

 4.2 Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację
w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

 

 

5. Zabezpieczenia

 

5.1   Sklep wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych   osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą,   niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną   dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury   związane z ochroną danych osobowych w Sklepie.

 

5.2   Administrator zapewnia, że chroni wszelkie przekazane mu informacje zgodnie
    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami   oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

 

5.3   Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług,   wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych   danych osobowych oraz  domaga się zapewnienia   sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

 

5.4   W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą   elektroniczną, Administrator  Sklepu   stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną   transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do   Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie   dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy   informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100   poz.1024).

 

 

5.5      Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Sklepu należytej staranności.

 

 

6. Rezygnacja/poprawa danych

 

6.1      Zarówno Użytkownikowi  jak i Klientowi jednorazowemu przysługuje  zgodnie z Art. 32. 1. UODO prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora Sklepu.

 

6.2    Usunięcie danych Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika
w Sklepie.

 

6.3  Usunięcia konta Użytkownika, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych
można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres info@bratex.org. W celu zmniejszenia możliwości nadużyć w tym zakresie żądanie takie musi być wysłane adresu
e-mail, z którego dokonano rejestracji.

 

6.4  Usunięcia danych Klienta jednorazowego (który wybrał opcję newsletter) można dokonać drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Firmy prowadzonej przez Administratora Sklepu (ul. Mikołaja Dobrzyckiego 9, 61-692  Poznań) list polecony zawierający takie żądanie.

 

 

7. Zmiany Polityki Prywatności

 

7.1  Administrator Sklepu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 

 

8. Reklamy  i linki stron trzecich

 

8.1 Reklamy zamieszczane na stronach Sklepu pochodzą od partnerów Administratora Sklepu.

 

8.2 Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Użytkowników lub Klientów jednorazowych nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Sklepu  należy zapoznać się
z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

 

8.3 Sklep zawiera odnośniki do innych stron.  Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi  na tych stronach.

 

9. Kontakt

 

9.1 W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności
      lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się o kontakt pod adresem:
      bratex@onet.pl

 

 

 

Shoper Facebook
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl